POLITYKA PRYWATNOŚCI

REGULAMIN

I DEFINICJE OGÓLNE REGULAMINU

1. USŁUGA SERWISOWA – diagnostyka, konserwacja, naprawa odpłatna, naprawa gwarancyjna lub każdy inny rodzaj usługi, świadczonej w ramach działalności SERWISU.

2. SERWIS – MacForce Michał Opolski z siedzibą przy ul. Smolna 9, 00-375 Warszawa, NIP: 522-284-46-46; REGON 142394411

3. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która posiada zdolność do czynności prawnych zgłaszająca sprzęt do USŁUGI SERWISOWEJ (bądź pisemnie upoważnione osoby trzeciej, występujące w jej imieniu). KLIENTEM może być wyłącznie osoba, która ukończyła 18 rok życia, bądź ukończyła 13 rok życia i działa za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna.

4. PRZEDSTAWICIEL SERWISU – pracownik SERWISU lub osobowa występująca w imieniu SERWISU.

5. POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA – dokument potwierdzający przyjęcie sprzętu do SERWISU wygenerowany automatycznie i wysłany na podany przez KLIENTA adres e-mail, lub/i wiadomość SMS wysłana na numer telefonu KLIENTA, lub wydrukowany poprzez PRZEDSTAWICIELA SERWISU.

6. KURIER – dowolna firma spedycyjna (chyba, że zaznaczone inaczej) świadcząca usługi przewozowe, pracownik tej firmy lub osoba występująca w jej imieniu.

7. POTWIERDZENIE ZAKOŃCZENIA NAPRAWY – dokument potwierdzający zakończenie naprawy i zarazem odebranie sprzętu przez KLIENTA, wygenerowany automatycznie i wysłany na podany przez KLIENTA adres e-mail, lub/i wiadomość SMS wysłana na numer telefonu KLIENTA, lub wydrukowany poprzez PRZEDSTAWICIELA SERWISU.

8. FORMULARZ – formularz zgłoszenia naprawy, dostępny dla KLIENTA na stronie internetowej SERWISU w formie formularza online w domenach www.macforce.pl.

9. SYSTEM SERWISOWY – system serwisowy on-line znajdujący się w domenie www.macforce.pl, za pomocą którego KLIENT może w czasie rzeczywistym śledzić postępy wykonywania USŁUGI, zapoznać się z wynikami przeprowadzone diagnozy, zatwierdzić lub odrzucić ofertę wykonania USŁUGI SERWISOWEJ.

10. REGULAMIN – niniejszy Regulamin określający zasady wykonywania USŁUG SERWISOWYCH. REGULAMIN jest integralną częścią umowy o wykonanie USŁUG SERWISOWYCH.

11. POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających ze usług SERWISU. Stanowi ona integralną część REGULAMINU SERWISU.

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Każdy KLIENT oddający sprzęt do SERWISU jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym REGULAMINEM. KLIENT dokonując zgłoszenia serwisowego zostawiając urządzenie w SERWISIE lub wypełniając FORMULARZ na stronie internetowej SERWISU (www.macforce.pl) dobrowolnie akceptuje niniejszy REGULAMIN oraz będącą jego integralną częścią POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

2. SERWIS komunikuje się z KLIENTEM za pomocą poczty elektronicznej, SMS-ów, lub telefonicznie na dane (tj. numer telefonu, adres poczty elektronicznej) podane w FORMULARZU lub zawarte w POTWIERDZENIU PRZYJĘCIA, które przetwarzane są zgodnie z POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Wiadomości wysłane za pomocą usługi SMS na numer telefonu podany przez KLIENTA lub wysłane na adres poczty elektronicznej podany przez KLIENTA uznaje się za dostarczone.

3. KLIENT zobowiązuje się każdorazowo poinformować SERWIS w przypadku zmiany danych kontaktowych, w szczególności numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, zawartych w FORMULARZU lub POTWIERDZENIU PRZYJĘCIA.

4. W przypadku brak możliwości skontaktowania się SERWISU z KLIENTEM na dane podane w FORMULARZU lub POTWIERDZENIU PRZYJĘCIA, SERWIS będzie realizował USŁUGĘ SERWISOWĄ zgodnie z zapisami REGULAMINU, w szczególności z uwzględnieniem punktów 14 i 15 działu III REGULAMINU.

5. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia USŁUGI SERWISOWEJ jest podanie przez KLIENTA swoich danych osobowych (z zachowaniem POLITYKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH) oraz opisu usterki do sporządzenia przez PRZEDSTAWICIELA SERWISU POTWIERDZENIA PRZYJĘCIA w trakcie pozostawiania sprzętu do naprawy, bądź poprzez przysłanie sprzętu do naprawy KURIEREM, po wcześniejszym wypełnieniu FORMULARZA (z zachowaniem POLITYKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH).

6. Po dokonaniu diagnozy SERWIS informuje KLIENTA drogą mailową i SMS’owo o znajdującej się w SYSTEMIE SERWISOWYM pełnym opisie usterki i ofercie wykonania USŁUGI SERWISOWEJ, a także o przewidywanym czasie wykonania USŁUGI. Oferta naprawy ważna jest 30 dni.

7. Przygotowanie przez SERWIS diagnozy usterki i możliwości wykonania USŁUGI SERWISOWEJ jest każdorazowo bezpłatne.

8. KLIENT jest zobowiązany do akceptacji oferty USŁUGI SERWISOWEJ lub jej odrzucenie w terminie do 30 dni kalendarzowych począwszy od dnia powzięcia o niej informacji. W przypadku braku akceptacji ceny KLIENT ma obowiązek niezwłocznie odebrać pozostawiony w SERWISIE sprzęt. Jeżeli KLIENT nie odbierze sprzętu z serwisu w ciągu 6 miesięcy kalendarzowych od niezaakceptowania ceny USŁUGI SERWISOWEJ, SERWIS jest uprawniony do zastosowania zapisów punktów 10 działu III REGULAMINU.

9. Czas wykonania USŁUGI SERWISOWEJ (z wyłączeniem napraw gwarancyjnych wykonywanych przez firmę PHU ESPO Sp. z .o.o. zgodnie z 19 punktem I działu REGULAMINU) jest każdorazowo ustalany z KLIENTEM. W uzasadnionych przypadkach (brak części zamiennych lub trudności z ich sprowadzeniem, usterki wymagające podjęcia specjalnych procedur diagnostycznych, itp.) czas ten może ulec wydłużeniu.

10. SERWIS wykonuje diagnostykę sprzętu wyłącznie w zakresie usterek zgłaszanych przez KLIENTA. Jeśli w toku diagnostyki zostaną wykryte inne uszkodzenia, które nie zostały zgłoszone przez KLIENTA, SERWIS nie wykona kolejnych etapów diagnostyki bez uprzedniego porozumienia z KLIENTEM. SERWIS nie ponosi odpowiedzialność za usterki, wykryte w trakcie lub po wykonywaniu USŁUGI SERWISOWEJ, które nie zostały zgłoszone przez KLIENTA.

11. Po wykonaniu USŁUGI SERWISOWEJ SERWIS powiadamia KLIENTA poprzez wiadomość e-mail, za pomocą SMS-ów, bądź telefonicznie o możliwości odbioru sprzętu z SERWISU.

12. SERWIS nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione na nośnikach sprzętu przekazanego do USŁUGI SERWISOWEJ (dyskach, pamięciach flash, itp.), chyba, że KLIENT zamówi w SERWISIE usługę archiwizacji danych, z zachowanie POLITYKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. W przeciwnym razie KLIENT zobowiązuje się do sporządzenia kopii zapasowej danych pozostawionych na dyskach oraz innych nośnikach pamięci.

13. SERWIS nie ponosi odpowiedzialności za legalność oprogramowania zainstalowanego na sprzęcie przekazanym do wykonania USŁUGI SERWISOWEJ.

14. SERWIS zastrzega sobie zwrot nienaprawionego sprzętu KLIENTOWI z powodu braku oryginalnych części lub zamienników na rynku oraz innych niezależnych od SERWISU czynników.

15. SERWIS zastrzega sobie możliwość zwrotu KLIENTOWI nienaprawionego sprzętu o innych objawach niż wskazane w chwili przyjęcia sprzętu do SERWISU.

16. SERWIS nie ponosi odpowiedzialności za wady i uszkodzenia wykryte w trakcie wykonywania USŁUGI SERWISOWEJ.

17. SERWIS nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści jeśli szkoda nie jest winą SERWISU lub czas wykonania USŁUGI SERWISOWEJ wydłuża się z przyczyn od SERWISU niezależnych.

18. W związku z przepisami dotyczącymi postępowania z zużytym sprzętem elektronicznym, wprowadzonymi ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2015 poz. 1688), realizującymi postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (Dz. Urz. UE L 197 z 24.07.2012, str. 38, z późn. zm.), posiadacz zużytego sprzętu jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt. KLIENT przyjmuje więc do wiadomości, że elementy wymontowane z naprawianego sprzętu elektronicznego, zawierające materiały niebezpieczne dla środowiska nie zostaną mu zwrócone, a przekazane organizacji posiadającej zezwolenia na zbieranie takich odpadów i ich bezpieczną utylizację.

19. SERWIS jest oficjalnym punktem przyjęć Autoryzowanego Serwisu Apple firmy PHU ESPO Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Maciejki 5, 02-181 w Warszawie (www.espo.com.pl). Na podstawie umowy SERWISU z firmą ESPO, SERWIS przyjmuje także do naprawy urządzenia na gwarancji producenta, tj. firmy Apple, z zachowaniem POLITYKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

III DOSTARCZENIE I ODBIÓR SPRZĘTU

1. Sprzęt należy dostarczyć na adres siedziby SERWISU. Istnieje możliwość przekazania sprzętu do SERWISU poprzez PRZEDSTAWICIELA SERWISU lub wysłania sprzętu KURIEREM zamawianym przez SERWIS po ówczesnym wypełnieniu FORMULARZA, według stawek wymienionych na stronie internetowej SERWISU, www.macforce.pl.

2. W przypadku osobistego dostarczenia sprzętu do siedziby SERWISU, KLIENT otrzymuje pocztę elektroniczną i SMS’em POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA. Po wykonaniu USŁUGI SERWISOWEJ sprzęt jest przekazywany KLIENTOWI osobiście lub osobie pisemnie upoważnionej. Sprzęt jest wydawany po weryfikacji dwóch z trzech podanych do POTWIERDZENIA PRZYJĘCIA danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail.

3. KLIENT może upoważnić osobę trzecią do odbioru urządzenia poprzez przesłanie pocztą elektroniczną danych osobowych odbierającego, które zostaną przetworzone z zachowaniem POLITYKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

4. W przypadku wysłania sprzętu za pośrednictwem KURIERA, sprzęt należy odpowiednio zabezpieczyć na czas transportu we własnym zakresie (w szczególności sprzęt nie może przemieszczać się wewnątrz opakowania). Ryzyko uszkodzenia sprzętu w wyniku niedbałego zapakowania w czasie transportu do SERWISU ponosi KLIENT. Nie mniej każda przesyłka jest ubezpieczona i jeśli tylko uszkodzenie w transporcie nastąpi z winy KURIERA, SERWIS będzie w imieniu klienta dochodził odszkodowania od firmy spedycyjnej.

5. SERWIS zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu i wykonania USŁUGI SERWISOWEJ, jeśli stwierdzi, że sprzęt nie został przez KLIENTA właściwie zabezpieczony na czas transportu.

6. Ryzyko uszkodzenia sprzętu w czasie transportu do SERWISU organizowanego przez KLIENTA we własnym zakresie spoczywa na KLIENCIE.

7. SERWIS zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu i wykonania USŁUGI SERWISOWEJ, jeśli stwierdzi, że stan techniczny sprzętu nie kwalifikuje go do wykonania USŁUGI SERWISOWEJ lub sprzęt nie posiada numerów identyfikacyjnych (w tym numerów seryjnych) lub są one nieczytelne.

8. Sprzęt wysłany do SERWISU KURIEREM jest odsyłany na adres nadawcy.

9. W przypadku podejrzenia uszkodzenia przesyłki w czasie transportu, KLIENT jest zobowiązany sprawdzić stan opakowania w obecności KURIERA lub PRZEDSTAWICIELA SERWISU. Po zauważeniu jakiegokolwiek uszkodzenia opakowania należy rozpakować przesyłkę w obecności KURIERA lub PRZEDSTAWICIELA SERWISU i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości przesyłki sporządzić wraz z KURIEREM lub PRZEDSTAWICIELEM SERWISU protokół szkodowy.

10. W przypadku nie odebrania sprzętu w ciagu 6 miesięcy kalendarzowych od niezaakceptowania ceny USŁUGI SERWISOWEJ zgodnie z art. 180 K.C. w związku z art. 60 K.C. SERWIS potraktuje to jako wolę wyzbycia się własności, co skutkuje uznaniem sprzętu za porzucony. Serwis nabywa go przez jego objęcie w posiadanie samoistne na podstawie art. 181 Kodeksu Cywilnego.

IV GWARANCJA I REKLAMACJE

1. Na każdą USŁUGĘ SERWISOWĄ (z wyłączeniem napraw gwarancyjnych producenta, tj. firmy Apple) udzielana jest gwarancja na okres 3 miesięcy liczona od daty zakończenia USŁUGI SERWISOWEJ. Potwierdzeniem udzielenia gwarancji jest POTWIERDZENIE ZAKOŃCZENIA NAPRAWY.

2. SERWIS zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia gwarancji lub skrócenia jej okresu, o ile nie ma możliwości technicznych do wykonania pełnowartościowej naprawy (np. zastosowanie, w przypadku braku nowych, podzespołów używanych, które mogą nie spełniać norm jakości przyjętych przez SERWIS).

3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń sprzętu powstałych w wyniku: niewłaściwej eksploatacji sprzętu (niezgodnej z instrukcją obsługi), przypadków losowych (pożar, powódź, przepięcie w instalacji elektrycznej itp.), nieuprawnionej ingerencji osób niebędących pracownikami SERWISU, a także uszkodzeń mechanicznych, termicznych i chemicznych (upadek sprzętu, działanie cieczy, zatkanie otworów wentylacyjnych itp.).

4. SERWIS zastrzega sobie możliwość anulowania udzielonej gwarancji, jeśli sprzęt nie został właściwie zabezpieczony na czas transportu.

5. W przypadku naprawy gwarancyjnej, okres gwarancji jest przedłużany wyłącznie o czas pobytu sprzętu w SERWISIE, o ile SERWIS nie postanowi inaczej.

6. Gwarancja może być udzielona wyłącznie w zakresie wykonanej naprawy/wymienionych podzespołów. Gwarancją nie są objęte konserwacje sprzętu, ani usterki, które nie są bezpośrednio związane z wykonaną USŁUGĄ SERWISOWĄ. Gwarancja na wykonane czynności nie obejmuje przypadków, w których działanie wykonanej przez SERWIS czynności przestało być skuteczne z powodów uszkodzeń elementów i części nie objętych gwarancją SERWISU lub jeśli działanie to przestało być poprawne na skutek pojawienia się wady innych elementów mających wpływ na poprawność wykonanej USŁUGI SERWISOWEJ.

7. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć sprzęt, urządzenie lub towar do SERWISU na swój rachunek – we własnym zakresie lub poprzez firmę spedycyjną. (na adres: MacForce, ul. Smolna 9, 00-375 Warszawa)

8. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

V POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Definicje polityki przetwarzania danych osobowych:

1.1 ADMINISTRATOR – Administratorem danych osobowych osób korzystających z usług SERWISU MacForce jak i strony www.macforce.pl, jest MacForce Michał Opolski z siedzibą przy ul. Smolna 9, 00-375 Warszawa, NIP: 522-284-46-46; REGON 142394411.

1.2 DANE OSOBOWE – Gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, nazwę (firma), NIP, adres prowadzenia działalności, adres dostawy, numer telefonu, e-mail, numer rachunku bankowego, login i hasło KLIENTA do SYSTEMU SERWISOWEGO, adres IP komputera z którego wypełniono FORMULARZ, potwierdzono ofertę naprawy SYSTEMIE SERWISOWYM lub wysłano zapytanie. Dane osobowe gromadzone są przy składaniu POTWIERDZENIA PRZYJĘCIA, wypełnianiu FORMULARZA, w trakcie komunikacji z podmiotem danych.

1.3 POLITYKA – niniejsza Polityka przetwarzania danych osobowych.

1.4 RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.5 OSOBA KTÓREJ DOTYCZĄ DANE – każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez ADMINISTRATORA, np. osoba odwiedzająca siedzibę ADMINISTRATORA w celu zgłoszenia sprzętu do naprawy, wypełniająca FORMULARZ, kierująca do niego zapytanie w formie e-maila lub poprzez media społecznościowe.

2. PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

2.1 W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO, i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.

2.2 Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania – np. przy zgłaszaniu sprzętu w celu wykonania USŁUGI SERWISOWEJ. Administrator dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.

2.3 Przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu osobom, których dane dotyczą. Gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty), Administrator poinformuje o takim zdarzeniu osoby, których dane dotyczą, w sposób zgodny z przepisami.

3. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pomocą adresu e-mail: iod@macforce.pl.

4. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

4.1 W celu zapewnienia integralności i poufności danych Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.

4.2 Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

4.3 Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.

5. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANCY OSOBOWYCH

5.1 DANE OSOBOWE gromadzone są w celu:

– Świadczenie USŁUGI SERWISOWEJ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

– Udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane za pośrednictwem FORMULARZA na stronach internetowych domeny www.macforce.pl na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

– Realizacji zamówienia usługi transportowej złożonej w FORMULARZU a stronach internetowych domeny www.macforce.pl na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

– Aktywacji konta dla klientów B2B w SYSTEMIE SERWISOWYM, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

– zawarcia i realizacji umów sprzedaży produktów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

– w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw;

– prowadzenia korespondencji za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej. Dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Administrator przetwarza jedynie dane osobowe istotne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych (oraz innych informacji) i ujawniana jedynie osobom upoważnionym.

– obsługi zapytań telefonicznych. Administrator może żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawą prawną jest w takim wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polegający na umożliwieniu obsługi żądań oraz udzielania odpowiedzi na pytania zadawane przez osoby zainteresowane usługami Administratora.

– obsługi profili ADMINISTRATORA na mediach społecznościowych. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Google, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na promowaniu własnej marki.

Dane osobowe zebrane w ww. przypadkach przetwarzane są wyłącznie w celu, dla jakiego zostały zebrane, a Administrator zapewnia ich odpowiednią ochronę.

6. ODBIORCY DANYCH

6.1 W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania dane osobowe są ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych (serwery www.arubacloud.pl zgodne z RODO: https://www.arubacloud.pl/gdpr-ochrona-danych-regulacja-ue.aspx), podmiotom świadczącym usługi prawne lub księgowe, kurierom.

7. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

7.1 Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – np. ze względów bezpieczeństwa – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania.

7.2 Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

8. UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

8.1 Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

– prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;

– prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

– prawo do sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;

– prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

– prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

– prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer.

– prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych albo ze względów związanych z ochroną mienia); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;

– prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

– prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. ZGŁASZANIE ŻĄDAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRAW

9.1 Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć:

– w formie pisemnej na adres: ul. Smolna 9, 00-375 Warszawa;

– drogą e-mailową na adres: iod@macforce.pl.

9.2 Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby składającej wniosek na podstawie dokonanego zgłoszenia, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

9.3 Wniosek może być złożony osobiście lub przez prawnie potwierdzonego pełnomocnika.

9.4 Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator informuje wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia.

9.5 Odpowiedź udzielana jest za pośrednictwem poczty tradycyjnej, chyba że wniosek został złożony drogą e-mailową lub zażądano przekazania odpowiedzi w formie elektronicznej.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego.

2. SERWIS zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie w dniu wskazanym przez SERWIS, ale nie wcześniej niż w dniu zamieszczenia zmian na stronie internetowej SERWISU (www.macforce.pl). Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie zawarcia umowy.

3. Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. i jest dostępny na stronie internetowej www.macforce.pl/